Контакти

Пн.-Сб. 9.00-20.00
(067) 671-16-51
(050) 132-41-14

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ПІСЛЯ НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ

У даній статті ви знайдете інформацію з приводу того, як і які документи ви маєте заповнити та надати, строки реєстрації дитини (так називається у сучасному українському законодавстві оформлення документів для новонародженої дитини), знайдете відповіді на такі запитання, як: "Як визначається прізвище та ім'я новонародженої дитини?", "Де треба реєструвати дитину?", "Чи фіксується десь національність дитини?" і т.і.

Згідно статті 144 Сімейного кодексу України, батьки зобов’язанi невiдкладно, але не пiзнiше одного мiсяця вiд дня народження дитини (в разі народження мертвої дитини – не пізніше 3 діб), зареєструвати народження дитини в державному органi реєстрацiї актiв цивiльного стану. Невиконання цього обов’язку є пiдставою для покладення на них вiдповiдальностi, встановленої законом.
У разi смертi батькiв або неможливостi для них з iнших причин зареєструвати народження дитини реєстрацiя провадиться за заявою родичiв, iнших осiб, уповноваженого представника закладу охорони здоров’я, в якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває. Реєстрацiя народження дитини провадиться державним органом реєстрацiї актiв цивiльного стану з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прiзвища, iменi та по батьковi. Реєстрацiя народження дитини засвiдчується Свiдоцтвом про народження, зразок якого затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України.
Прiзвище дитини визначається за прiзвищем батькiв (ст. 145). Якщо мати, батько мають рiзнi прiзвища, прiзвище дитини визначається за їхньою згодою. Батьки, якi мають рiзнi прiзвища, можуть присвоїти дитинi подвiйне прiзвище, утворене шляхом з’єднання їхнiх прiзвищ. Спiр мiж батьками щодо прiзвища дитини може вирiшуватися органом опiки та пiклування або судом. Iм’я дитини визначається за згодою батьків (ст. 146). Iм’я дитини, народженої жiнкою, яка не перебуває у шлюбi, у разi вiдсутностi добровiльного визнання батькiвства визначається матiр’ю дитини. Дитинi може бути дано не бiльше двох iмен, якщо iнше не випливає iз звичаю нацiональної меншини, до якої належать мати i (або) батько. 
Спiр мiж батьками щодо iменi дитини може вирiшуватися органом опiки та пiклування або судом. По батьковi дитини визначається за iменем батька (ст. 147). По батьковi дитини, народженої жiнкою, яка не перебуває у шлюбi, за умови, що батькiвство щодо дитини не визнано, визначається за iменем особи, яку мати дитини назвала її батьком.

Для реєстрації дитини необхідно надати:
- медичне свідоцтво про народження, форми №103/о-95. У виняткових випадках, у разі народження дитини вдома чи в іншому місці, без надання медичної допомоги, факт і час її народження підтверджуються підписами двох свідків, присутніх при пологах, а також медичною довідкою про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (форми 103-1/о-96);
- паспорт або паспортні документи, що посвідчують особи батьків (одного з них);
- документ, який є підставою для внесення відомостей про батька дитини (свідоцтво про одруження, заява матері, спільна заява матері та батька дитини, заява батька, рішення суду про встановлення батьківства). Оскільки в нових паспортах відсутня графа «національність», немає її й у свідоцтві про народження дитини, у ньому вказується лише громадянство.


За матеріалами ресурсу МАМАТАТО.